نگهدارنده لوازم صندلى خودرو

Availability: In stock

22,000 

نگهدارنده لوازم صندلى خودرو
سازماندهى و چیدمان مرتب لوازم داخل خودرو
جلوگیرى از هرج و مرج و گم شدن لوازم درون ماشین
دسترسى آسان به خصوص براى سرنشینان ردیف عقب
کیفیت بسیار مناسب بهمراه دوخت محکم
داراى جیب هاى مختلف براى اشیاء گوناگون

Theme Settings